apocryphaltext Vol. 2, Nos. 2 & 3

 

2
4

p
o
e
m
s


S
I
M
O
N

P
E
R
C
H
I
K